Gymnasieskolans introduktionsutbildningar

Gymnasieskolans introduktionsutbildningar

- anordnande, mottagande och antagning


Webbutbildning den 14 april 2021


IM-programmen ska erbjudas för de ungdomar som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan. Både kommunala och fristående gymnasieskolor anordnar dessa utbildningar.

Bestämmelserna om anordnande, erbjudande, mottagande och antagning, liksom syfte och innehåll, skiljer sig åt för de olika introduktionsutbildningarna. Vid denna utbildning kommer vi att lotsa er genom regelverket kring detta.

Utbildningen riktar sig till dig som är beslutsfattare, handläggare, rektor, skolchef eller studie- och yrkesvägledare, och inom ramen för ditt uppdrag fattar beslut om anordnande av utbildningar, hanterar sökande elever, hanterar ersättningar eller antagning och mottagande av elever till IM-utbildningar.

Följande delar kommer gås igenom:

  • Syfte och innehåll - anordnande av de olika IM-utbildningarna
  • IM som anordnas för enskild elev respektive för grupp av elever
  • Överenskommelse med hemkommunen, bidrag och ersättning
  • Mottagandebeslut
  • Beslut om antagning och placering
  • Sökande som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp
  • Information och uppgifter om elev från avlämnande skola
  • Elevens rätt att påbörja och fullfölja introduktionsutbildning
  • Utbildningsplan och individuell studieplan


Det ges ordentligt med utrymme för frågor och diskussioner.

Ni är varmt välkomna att inkomma med frågor redan inför utbildningen.


Föreläsare: Charlott Rydén

Datum och tid: 14 april 2021, kl. 9:30-14:30.

Pris: 2 950 kr exkl moms.

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!


Anmälan sker på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress och fakturareferens! Anmälan är bindande. Ingela Fehér Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.