Mottagandeprocessen i grundsärskola och gymnasiesärskola

Mottagandeprocessen i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

Rättssäkerhet och myndighetsutövande

Webbutbildning den 6 oktober 2023

Den här utbildningen riktar sig till beslutsfattare i mottagandeprocessen för de anpassade skolformerna samt andra personer med arbetsuppgifter som är kopplade till denna process. Syftet är att ge en trygghet i arbetet och att skapa en rättssäkerhet i tillämpningen av gällande regler på området. Stort utrymme kommer att ges till egna frågeställningar.

Under utbildningsdagen tar vi upp rutiner vid;

 • beredning inför beslut om mottagande i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

 • de fyra utredningarna med frågeställning om anpassad grundskola/anpassad gymnasieskola

 • vårdnadshavares delaktighet under processen

 • integrering och undervisningsgrupper

 • när elev i en anpassad skolform byter huvudman, t ex friskola eller kommun

 • förberedelse i förskoleklassen

 • uppföljning av målgruppstillhörighet gällande anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

 • när en elev inte längre tillhör målgruppen för anpassad skolform

 • överklagan vid mottagningsbeslut

 • skadestånd vid felaktig placering

 • Aktuella förändringar och förslag i regelverket för skolformerna samt ny praxis

Vår gästföreläsare Carola Rylander har i över 10 år arbetat med mottagande inom grund- och gymnasiesärskolan samt lagt ett särskilt fokus på rutiner för rättssäkerhet och utvecklingsfrågor i dessa skolformer. Hon möter dagligen de anpassade skolformernas lärare, elever och vårdnadshavare med uppdraget att säkerställa en likvärdig utbildning för skolformernas elever. Hon har lång erfarenhet kring att samverka med externa aktörer som HAB, LSS, Försäkringskassan och Socialtjänsten.

Carola har en Fil. kand i Litteraturvetenskap och en gymnasielärarexamen och har arbetat som lärare vid olika stadier för barn, ungdomar och vuxna.

Föreläsare: Carola Rylander

Datum och tid: 6 oktober 2023, kl. 9:30-14:00

Pris: 3 250:-

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!


Anmälan sker på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress OCH eventuellt referensnummer / kostnadsställe! Anmälan är bindande. Ingela Fehér Skoljuristerna förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda eller om föreläsare blir sjuk.