Tillsynsansvar

Tillsynsansvarets ramar och lågaffektivt bemötande i förskola och skola

Webbutbildning den 16 december 2020

Skolinspektionen beslutade efter en granskning i media under hösten 2016 att stärka sina rutiner vid bedömningar i anmälningsärenden där fasthållning av elever förekommer. I tveksamma fall kommer man att inhämta expertutlåtanden kring lämpligheten av vidtagna åtgärder.

Det är enligt skollagen förbjudet för vuxna i skolan att kränka ett barn eller en elev. Samtidigt är skolpersonal enligt skollagen skyldiga att upprätthålla ordning och en trygg miljö för alla elever. Det kan finnas situationer där vuxna måste ingripa för att avvärja att eleven skadar sig själv eller andra. När skolpersonal ingriper fysiskt måste det handla om en tillfällig åtgärd för att komma till rätta med en elevs beteende när exempelvis tillsägelser inte hjälper. Personalens agerande måste stå i proportion till situationen.

Det viktigaste är att det finns ett förebyggande arbete så att akuta situationer inte behöver uppstå. Personalen behöver tillräcklig kompetens för att hantera sådana situationer. Alla situationer där elever stör ordningen måste hanteras utifrån just den elevens förutsättningar, till exempel om eleven har en funktionsnedsättning eller är i behov av särskilt stöd.

Det är rektorns ansvar att se till att personalen får det stöd de behöver för att hantera svåra situationer. Ytterst är det kommunens eller den fristående huvudmannen som har ansvar för att alla elever får en trygg skolgång och att rektorer och skolpersonal får rätt förutsättningar för att kunna skapa en trygg miljö.

Denna utbildning riktar sig till rektorer, förskolechefer, ansvariga på förvaltningar och huvudmän samt lärare, elevhälsa och annan skolpersonal som utövar tillsyn och bemöter barn och elever i sitt dagliga arbete.

Under förmiddagen behandlar vi de rättsliga ramar som finns på området. Eftermiddagen ägnar vi åt lära känna metoden ”lågaffektivt bemötande”.


DEL 1 Förmiddagspass - Rättsliga ramar

Under förmiddagen kommer bl.a. följande att tas upp:

  • Trygghet och studiero i skollagens kap. 5: Hur får och bör personalen agera?
  • Vilka övriga möjligheter till ingripanden finns mot bakgrund av skolans tillsynsansvar? Exempel från domstolspraxis. Nöd/nödvärn.
  • Gränsdragning mot kränkande behandling (i vuxens ingripande mot elev).
  • Åtgärder vid akuta situationer i planen mot kränkande behandling.
  • Ta hjälp av elevhälsan!
  • Ibland behövs särskilt stöd för att förebygga att en elev hamnar i en oönskad situation, skollagen 3 kap. 8 § sista meningen ”Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation”.


DEL 2 Eftermiddagspass Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande är en uppsättning metoder och förhållningssätt som syftar till att förebygga och hantera problemskapande beteende inom skola och behandlingsarbete. Tonvikten ligger på att hitta strategier för att så långt som möjligt undvika konflikter som riskerar att leda till farliga situationer samt metoder för att utvärdera och förbättra arbetet när de ändå uppstått. Passet handlar även om vilka förhållningssätt som är effektiva i ovan nämnda sammanhang.

Personal i skolor möter ofta elever som har behov av särskilt stöd, såväl i det pedagogiska upplägget som i att klara av alla de sociala utmaningar skolan innebär. Dessa elevers svårigheter ställer stora krav på pedagoger och annan skolpersonal när det kommer till att anpassa krav och strukturer på ett sätt som möjliggör en så god inlärning som möjligt. Hur kan vi, genom att ställa krav på rätt nivå, skapa ett klimat baserat på goda och positiva förväntningar på eleverna? Hur skall vi arbeta förebyggande för att undvika destruktiva beteenden och konflikter?

Följande punkter tas upp:

  • Att förstå när vardagliga krav blir alldeles för svåra.
  • Lär dig skilja på bra och dåliga strukturer.
  • Vad affektsmitta är och hur du som personal kan hantera det.Föreläsare: Mikael Hellstadius (Skoljuristerna) samt Petter Marklund (Marklund Utveckling AB)

Datum och tid: 16 december, kl. 10:00-15:00

Pris: 2 950:-

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!


Anmälan sker på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Ange föreläsningens namn (t.ex. Nya skollagen Stockholm Grundskola), vilka personer som kommer (t.ex. Olle Olsson och Anna Andersson) samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress! Anmälan är bindande. Ingela Fehér Skoljuristen förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.

COPYRIGHT © 2015   |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS