Tillsynsansvar

Tillsynsansvarets ramar och lågaffektivt bemötande i förskola och skola

Webbutbildning den 18 maj 2021

Det är enligt skollagen förbjudet för vuxna i skolan att kränka ett barneller en elev. Samtidigt är skolpersonal enligt skollagen skyldiga att upprätthålla ordning och en trygg miljö för alla elever. Det kan finnassituationer där vuxna måste ingripa för att avvärja att eleven skadar sig själveller andra. När skolpersonal ingriper fysiskt måste det handla om en tillfällig åtgärd för att komma till rätta med en elevs beteende närexempelvis tillsägelser inte hjälper. Personalens agerande måste stå iproportion till situationen.

Det viktigaste är att det finns ett förebyggande arbete så att akutasituationer inte behöver uppstå. Personalen behöver tillräcklig kompetens föratt hantera sådana situationer. Alla situationer där elever stör ordningen måste hanteras utifrån just den elevens förutsättningar, till exempel omeleven har en funktionsnedsättning eller är i behov av särskilt stöd.

Denna utbildning riktar sig till rektorer, förskolechefer, ansvariga påförvaltningar och huvudmän samt lärare, elevhälsa och annan skolpersonal somutövar tillsyn och bemöter barn och elever i sitt dagliga arbete.

Under förmiddagen behandlar vi de rättsliga ramar som finns på området.Eftermiddagen ägnar vi åt lära känna metoden ”lågaffektivt bemötande”.


DEL 1 Förmiddagspass - Rättsliga ramar

Under förmiddagen kommer bl.a. följande att tas upp:

  • Trygghet och studiero i skollagens kap. 5: Hur får och bör personalen agera?
  • Vilka övriga möjligheter till ingripanden finns mot bakgrund av skolans tillsynsansvar? Exempel från domstolspraxis. Nöd/nödvärn.
  • Gränsdragning mot kränkande behandling (i vuxens ingripande mot elev).
  • Åtgärder vid akuta situationer i planen mot kränkande behandling.
  • Ta hjälp av elevhälsan!
  • Ibland behövs särskilt stöd för att förebygga att en elev hamnar i en oönskad situation, skollagen 3 kap. 8 § sista meningen ”Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation”.


DEL 2 Eftermiddagspass Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande är en uppsättning metoder och förhållningssätt som syftar till att förebygga och hantera problemskapande beteende inom skola ochbehandlingsarbete. Tonvikten ligger på att hitta strategier för att så långt som möjligt undvika konflikter som riskerar att leda till farliga situationer samt metoder för att utvärdera och förbättra arbetet när de ändå uppstått. Passet handlar även om vilka förhållningssätt som är effektiva i ovan nämndasammanhang.

Hur kan vi, genom att ställa krav på rätt nivå, skapa ett klimat baserat på goda och positiva förväntningar på eleverna? Hur skall vi arbeta förebyggande för att undvika destruktiva beteenden och konflikter?

Följande punkter tas upp:

  • Att förstå när vardagliga krav blir alldeles för svåra.
  • Lär dig skilja på bra och dåliga strukturer.
  • Vad affektsmitta är och hur du som personal kan hantera det.


Föreläsare: Mikael Hellstadius (Skoljuristerna) samt Petter Marklund (Marklund Utveckling AB)

Datum och tid: 18 maj 2021, kl. 10:00-15:00

Pris: 2 950:-

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!


Anmälan sker på e-post till ingela@skoljuristerna.se

Ange föreläsningens namn (t.ex. Nya skollagen Stockholm Grundskola), vilka personer som kommer (t.ex. Olle Olsson och Anna Andersson) samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress OCH eventuellt referensnummer / kostnadsställe! Anmälan är bindande. Ingela Fehér Skoljuristen förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.